ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………………………………………………………………………………….

 

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบรับราชการ

 

 

๑.๒ ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 • อายุระหว่าง ๑๘ ? ๔๐ ปี
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่สูบบุหรี่
 • อัตราเงินค่าจ้าง วันละ ๓๐๐ บาท

 

 • การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถณะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

?

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ? ๗๔๗๗ ? ๓๕๖๓ ? ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 • เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
  • หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ จากโรงพยาบาลของรัฐ/โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ/โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า ?สำเนาถูกต้อง? และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 • ค่าธรรมเนียม

ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท

 

 • การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

 

 

 

 

 

 

 • วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก

กำหนดสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ ? ๑๕.๐๐ น. โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๑๒.๔๕ ? ๑๓.๐๐ น.

 

 • การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันสุกร์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภายในวันจันทร์ที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการจ้างเป็นระยะเวลา ๑ ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ เดือน ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบ และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง และมัดจำเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง จำนวน ๖,๖๐๐ บาท โดยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญาซึ่งกำหนดเป็นวันแรกที่ปฏิบัติงาน

 

 

 

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(นายปวิตร? วณิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

 

เอกสารประกาศรับสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.