La-Ngu Hospital Web Portal

ระบบอินทราเน็ต โรงพยาบาลละงู

Gotowin Back Office รพ.ละงู

Home Health Care Online

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (คป.สอ.) ละงู จังหวัดสตูล

ระบาดวิทยาออนไลน์

ระบบรายงานข้อมูลการเงินและบัญชี E-HOS Accounting

แบบบันทึกประวัติการฝึกอบรม / ประชุมวิชาการ / สัมมนา

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ e-PaySlip

PHDSatun

Satun Health Data Center

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสตูล

ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

ระบบนัด Refer Online รพ.หาดใหญ่

ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience Program: PEP) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

Drug Catalogue

ระบบทันตกรรม สำนักงานประกันสังคม

MOPH Immunization Center Dashboard

DOE Portal

ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ระบบออกใบรับรองการตายดิจิตอล

MOPH CoLab

ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์