La-Ngu Hospital Web Portal

ระบบการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์

ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

ระบบอินทราเน็ต โรงพยาบาลละงู

ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (คป.สอ.) ละงู จังหวัดสตูล

Home Health Care Online

ระบาดวิทยาออนไลน์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ e-PaySlip

PHDSatun

ระบบรายงานข้อมูลการเงินและบัญชี E-HOS Accounting

ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ (Patient Experience Program: PEP) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ระบบนัด Refer Online

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดสตูล

Satun Health Data Center

Drug Catalogue