แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลละงู

……………………………………………………

                    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหากระกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และ เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน นั้น โรงพยาบาลละงู จึงได้กำหนดภารกิจที่จะต้องมีการควบคุม และ ตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลละงู โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ภารกิจตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเพิ่มเติมอีก 1 ภารกิจ ทั้งหมดประกอบด้วย

 1. มาตรการการใช้รถราชการ โรงพยาบาลละงูกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2530 (ฉบับที่3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่4) พ.ศ.2538 (ฉบับที่5) พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่6) พ.ศ.2545 อย่างเคร่งครัด
 2. มาตรการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โรงพยาบาลละงูกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 และ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ 0201.042.4/ว.1061 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่11) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่12) พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด
 3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา โรงพยาบาลละงูกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ลงวันที่ 3 กันยายน 2555
 4. มาตรการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลละงูกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุปี 2535 และ ฉบับแก้ไข อย่างเคร่งครัด และ ให้ดำเนินงานภายใต้หลักการความคุ้มค่าความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการแข่งขันที่เป็นธรรม เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง พึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างทราบและถือปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์
 5. การนำเครื่องมือ อุปกรณ์และอื่นๆ ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว

โดยให้ทุกฝ่าย/งานและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานดังนี้

 • ให้ทีมบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานใน 2 ประเด็น คือ การนำเครื่องมือ อุปกรณ์และอื่นๆ ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และ การจัดทำโครงการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และ โครงการรณรงค์ต่างๆ ร่วมกับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนในการดำเนินงานดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหารทุกไตรมาส
 • ในการประชุมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และ การประชุมของแต่ละหน่วยงาน ให้มีวาระการประชุมเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรในหน่วยงาน
 • ให้ทุกหน่วยงานกำหนดกิจกรรมแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจข้างต้นที่เกี่ยวข้อง
 • ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าในการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรม และ ความโปร่งใส
 • ให้ทุกหน่วยงานนำกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน มาใช้ในการดำเนินงาน
 • กรณีพบว่ามีการกระทำผิดให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลดำเนินการทางวินัยตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)
โรงพยาบาลละงู

 เอกสารแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *