ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.ห้วยไทร

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตสูง 2 เมตร ตามแบบที่ 3882/2526 ที่โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลห้วยไทร อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตสูง 2 เมตร ตามแบบที่ 3882/2526 ที่โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลห้วยไทร อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นั้น

                    จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตสูง 2 เมตร ตามแบบที่ 3882/2526 ที่โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลห้วยไทร อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตบิลดิ้ง 2520 (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.00 บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.ห้วยไทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *