ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ระบบเอกซเรย์ดิจิตอล

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 12 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท จี ดี โฟร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ระบบเอกซเรย์ดิจิตอล

Leave a Reply

Your email address will not be published.