ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                    1. เครื่องกรอผ่าตัดรากฟันเทียม จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทันตสยาม จำกัด เป็นเงิน 145,000.- บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. หัวกรอผ่าตัดรากฟันเทียม จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทันตสยาม จำกัด เป็นเงิน 78,890.- บาท (เงินเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *