ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุรากเทียม

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                รายการที่ 1 วัสดุรากเทียม จำนวน 30 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทันตสยาม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 219,000.- บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุรากเทียม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *