ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการ EIA

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

—————————————-

                    ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                    จังหวัดสตูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสตูล (M63020020259) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1 P63020028389 จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1,400,000.00 03/2563

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล งบ 1,400,000 บาท

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการ EIA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *