กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

กิจกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Rational Drug Use (RDU) โดยฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนโรงพยาบาลละงู กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ตึกผู้ป่วยนอก

สงกรานต์ บ้านเฮา ทุกคนต้องปลอดภัย

สงกรานต์ปีนี้ ไม่อยากให้เป็นปีสุดท้ายของคนที่คุณรัก คนที่คุณรู้จัก หรือคนใกล้ชิด ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบอกต่อถึงพฤติกรรมเสี่ยงและการลดความเสี่ยงด้วยกัน เพื่อให้พวกเราได้กลับมาชุ่มฉ่ำด้วยกันอีก…ในปีถัดไป

24 มีนาคม วันวัณโรคสากล

24 มี.ค. ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น ?วันวัณโรคโลก? เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาด รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรค โดยเฉพาะวัณโรคดื้อยาหลายชนิด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในหลายประเทศรวมทั้งไทย ในปีนี้กำหนดคำขวัญการรณรงค์ว่า ?เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ ขจัดภัยวัณโรค? (on the move against tuberculosis : innovate to accelerate action)

แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลละงู …………………………………………………… ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหากระกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และ เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม […]