ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานเปล

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ………………………………….                   ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเปล 2 อัตรา

ประกาศรับย้ายรับโอนข้าราชการ

ที่ สต 0032.34/ว121 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง ด้วยโรงพยาบาลละงู มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

ประกาศรับสมัครนักการแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลละงู จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง นักเทคนิกการแพทย์ 1 อัตรา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม […]

ประกาศรับสมัครพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้