ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศและเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและฝาปิด

ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด และถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและฝาปิด ตารางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ด้านหน้าและด้านข้าง อาคารผลิตยาสมุนไพร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดคอนกรีต หน้าอาคารพักพยาบาล แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อมฝาปิดเหล็กตะแกรง อาคารศูนย์ผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน GMP