ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุ่งไหม้

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง —————————————-                     ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้หนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งไหม้ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 […]

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงห้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) จำนวน 2 ห้อง ที่ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง —————————————-                     ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีโครงการ จ้างรายการปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 […]

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ครุภัณฑ์การแพทย์ 24 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 —————————————-                     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่บัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมพื้นคอนกรีต รพ.สต.ในเมือง

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง —————————————-                     ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในเมือง อำเภอละงู จังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรางน้ำฝน รพ.สต.ตันหยงละไน้

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตันหยงละไน้ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง —————————————- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตันหยงละไน้ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 […]