สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 64 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 2 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 27 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 5 เรื่อง บริการช้า จำนวน 6 เรื่อง […]

สรุปข้อร้องเรียน รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 14 เรื่อง แบ่งเป็น พฤติกรรมบริการ จำนวน 6 เรื่อง แยกเป็น แพทย์ จำนวน 4 เรื่อง พยาบาล จำนวน 2 เรื่อง รอนาน จำนวน 3 […]

สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 8 กันยายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 100 เรื่อง แบ่งเป็น การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ด้านการบริการ จำนวน 93 เรื่อง ประกอบด้วย พฤติกรรมบริการ จำนวน 33 เรื่อง รอนาน จำนวน 38 เรื่อง (รอตรวจ […]

สรุปข้อร้องเรียนรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 63 เรื่อง แบ่งเป็น การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ด้านการบริการ จำนวน 58 เรื่อง ประกอบด้วย พฤติกรรมบริการ จำนวน 26 เรื่อง รอนาน จำนวน 28 เรื่อง (รอตรวจ […]

แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลละงู ……………………………………………………                     ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และ แก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ การแก้ไขปัญหากระกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ และ เป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม […]