ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ระบบเอกซเรย์ดิจิตอล

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง —————————————-                     ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด วันที่ 28 เม.ย. 64

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 …………………………………. ขอให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนปฏิบัติ ดังนี้ แจ้งประวัติการเดินทาง ให้คณะกรรมการทราบ ก่อนเข้าร่วมประมูล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน โดยอาจจะแสดงในลักษณะ Time Line / Google Maps Time Line เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 – 09.30 น. โดยเริ่มประมูล เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ………………………………….                     ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก —————————————-                     ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 —————————————-                     ด้วย จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 74 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. […]