นโยบายและยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลละงู (Organization Profile)

บริการหลัก (main service) :

ให้บริการทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมทั้ง การรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ แก่ประชาชนในอำเภอละงู

วิสัยทัศน์ (Vision):

โรงพยาบาลของชุมชน คุณภาพมาตรฐาน บริหารเครือข่าย จุดหมายสุขภาวะ

ค่านิยม (values) : LANGU

L = learning การเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง, นวัตกรรม, การวิจัย

A = attitude ทัศนคติที่ดีต่อการบริการ ต่อผู้รับบริการ / ผู้ร่วมงาน, ให้บริการตามมาตรฐาน วิชาชีพ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเคารพ สิทธิของผู้ป่วย, การบริการด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์, มาตรฐานพฤติกรรมบริการ (ESB)

N = norm วัฒนธรรม กฎระเบียบ มาตรฐาน

G = goodness ความดีงาม การมีคุณธรรม จริยธรรม

U = unity ความเป็นหนึ่งเดียว, ความสามัคคี, การทำงานเป็นทีม, มีความรู้สึกยึดมั่นผูกพัน ต่อองค์กร

พันธกิจ (Mission) :

    1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เคารพสิทธิของผู้ป่วย รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
    2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความสุข ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่นและเอื้ออาทร
    3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
    4. การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ( District Health System : DHS) นำไปสู่ ?ละงู อำเภอสุขภาวะ? คนละงูไม่ทอดทิ้งกัน

 

นโยบายของผู้บริหาร โรงพยาบาลละงู ปี 2564นโยบายของผู้บริหาร 2564