สรุปข้อร้องเรียน รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560

 1. ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี
 2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 14 เรื่อง แบ่งเป็น
  1. พฤติกรรมบริการ จำนวน 6 เรื่อง แยกเป็น
   • แพทย์ จำนวน 4 เรื่อง
   • พยาบาล จำนวน 2 เรื่อง
  1. รอนาน จำนวน 3 เรื่อง
  2. ไม่รับผู้ป่วยที่กลับจาก รพ.สงขลานครินทร์เข้านอนรักษาตัวใน รพ. ต่อ จำนวน 1 เรื่อง
  3. การเข้ารับบริการสุนัตที่โรงพยาบาล จำนวน 1 เรื่อง
  4. การเก็บเงินค่าบริการนอกเวลาราชการ จำนวน 1 เรื่อง
  5. การสำรองจ่ายกรณี พ.ร.บ. จำนวน 1 เรื่อง
  6. เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลติดต่อไม่ได้ จำนวน 1 เรื่อง
 3. สิ่งแวดล้อม ความสะอาดในโรงพยาบาล จำนวน 1 เรื่อง
 4. สอบถามข้อมูลทางกล่องข้อความเฟซบุ๊คโรงพยาบาลละงู จำนวน 5 เรื่อง

ข้อร้องเรียนทุกเรื่อง ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ตามช่องทางต่างๆ ที่ได้รับ

ช่องทางที่ได้รับข้อร้องเรียน

 1. สื่อ Social จำนวน 13 เรื่อง
 2. ตู้รับข้อร้องเรียน จำนวน 7 เรื่อง

โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการแก้ไขและตอบกลับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ ยังมีปัญหาในเรื่องการประสานขั้นตอนการบริการเรื่องการทำสุนัตระหว่างแพทย์ พยาบาล จึงได้ประสานไปยังหัวหน้าผู้รับผิดชอบโดยตรง และติดตามการแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการวางแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนต่อไป

ในส่วนของข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะอื่นๆ ได้ประสานแจ้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลละงูแล้ว และมีการติดตามแนวทางการดำเนินการดังกล่าว

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *