24 มีนาคม วันวัณโรคสากล

24 มี.ค. ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น “วันวัณโรคโลก” เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาด รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรค โดยเฉพาะวัณโรคดื้อยาหลายชนิด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในหลายประเทศรวมทั้งไทย

ในปีนี้กำหนดคำขวัญการรณรงค์ว่า “เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ ขจัดภัยวัณโรค” (on the move against tuberculosis : innovate to accelerate action)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *