ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบ่งเปอร์เซ็นต์) จำนวน 5 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แบ่งเปอร์เซ็นต์ ๖๐/๔๐)

………………………………………………………………………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยได้รับค่าตอบแทนแบ่งเป็น ๖๐/๔๐ เปอร์เซ็นต์ จากรายได้ที่ได้รับ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

๑.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบรับราชการ

๑.๒ ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๓๓๐ หรือ ๓๗๒ ชั่วโมง จากสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองหลักสูตร
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้
 • อัตราเงินค่าจ้าง แบ่งเปอร์เซ็นต์ ๖๐/๔๐

 

 • การคัดเลือก
–          สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
–          สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
–          สอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

 

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๗๔๗๗ – ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 • เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร
  • หนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง หรือ ๓๗๒ ชั่วโมง
  • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาถ่ายเอกสาร
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
  • ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด
  • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 • ค่าธรรมเนียม

ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท

 

 • การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

 

 • วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก

กำหนดสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. การกำหนดสอบ ดังนี้

–           สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
–           สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
–           สอบปฏิบัติ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

 • การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างต่อไป

 

 

 

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

(นายปวิตร  วณิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *