ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. เครื่องตรวจตา Slit Lamp Microscope จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิว อาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 835,000.- บาท (เงินแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. เครื่องวัดค่าสายตา Auto Refraction จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิว อาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.- บาท (เงินสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *