ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

—————————————-

                    ด้วย จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 74 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้เข้าร่วมประมูลราคาลงชื่อและต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงในวันประมูล ผู้ประมูลได้ ต้องชำระด้วยเงินสดในวันที่ประมูลได้ และต้องทำการขนย้ายพัสดุดังกล่าว ออกจากบริเวณโรงพยาบาลละงู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประมูลได้

                    ผู้สนใจต้องการดูสภาพวัสดุ สอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ในวันเวลาราชการ โทร. 0 7477 3563

                    จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *