ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.น้ำผุด

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตสูง 2 เมตร ตามแบบที่ 3882/2526 ที่โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตสูง 2 เมตร ตามแบบที่ 3882/2526 ที่โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นั้น

                    จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตสูง 2 เมตร ตามแบบที่ 3882/2526 ที่โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อาลี สแตนเลส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.00 บาท (เงินสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงรั้ว รพ.สต.น้ำผุด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *