ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล พร้อมไหล่ทางและรางระบายน้ำ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและรางระบายน้ำ โดยวิธีคัดเลือก
—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและรางระบายน้ำ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและรางระบายน้ำ ที่โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างศักดิ์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล พร้อมไหล่ทางและรางระบายน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.