ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลละงู

 

ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………………………………………………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑  อัตรา
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน  ๑  อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน  ๑  อัตรา

 

๑. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

๑.๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบรับราชการ

๑.๒. ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • อัตราเงินค่าจ้าง ๑๑,๒๓๐ บาท
 • ไม่สูบบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • อัตราเงินค่าจ้าง ๙,๐๓๒ บาท
 • ไม่สูบบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ไม่สูบบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • อายุ ๒๕ ? ๓๕ ปี
 • อัตราเงินค่าจ้าง ๖,๕๕๒ บาท

ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาทางช่างโลหะ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างเครื่องกล ทางสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ไม่สูบบุหรี่และสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • อายุ ๒๕ ? ๓๕ ปี
 • อัตราเงินค่าจ้าง ๖,๕๕๒ บาท

 

๒. การคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

– สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน
– สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ ๒๐ คะแนน

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

– สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๓๐ คะแนน
– สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ ๗๐ คะแนน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

– สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๓๐ คะแนน
– ทดสอบการขับรถยนต์ ๗๐ คะแนน

ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป

– สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน
– สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ ๒๐ คะแนน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ? ๗๔๗๗ ? ๓๕๖๓ ? ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 • เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนจำนวน ๒ รูป
  • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
  • ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
  • ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า ?สำเนาถูกต้อง? และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

๔. ค่าธรรมเนียม

ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท

 

๕. การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จะประกาศในวันอังคารที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

 

๖. วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก

กำหนดสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ? ๐๘.๓๐ น.

?         สอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของตำแหน่งอื่นๆ ที่กำหนด ๐๘.๓๕ ? ๐๙.๓๐ น.
?         ทดสอบการขับรถยนต์ ๐๘.๓๕ ? ๐๙.๓๐ น.
?         สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๐๙.๓๐ ? ๑๒.๐๐ น.
?         สอบการใช้คอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ สำหรับ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะแจ้งกำหนดวันและเวลาในวันที่สอบสัมภาษณ์

 

๗. การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ เดือนหลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง และมัดจำเงินค้ำประกันสัญญาจ้างดังนี้

?      พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๑,๓๐๐ บาท
?      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙,๑๐๐ บาท
?      พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๖,๖๐๐ บาท
?      ช่างฝีมือทั่วไป จำนวน ๖,๖๐๐ บาท

โดยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญาจ้างซึ่งกำหนดทำสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน

 

ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

(นายปวิตร  วณิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

Leave a Reply

Your email address will not be published.