ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานเปล, พนักงานซักฟอก)

ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………………………………………………………………………………….

 

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๓ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๓  อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน  ๑  อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก จำนวน  ๑  อัตรา

 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบรับราชการ

 

 • ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการพนันและสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • อายุ ๒๐ – ๔๐ ปี
 • อัตราเงินค่าจ้างรายวัน วันละ ๖๐๐ บาท

ตำแหน่ง พนักงานเปล

 • ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
 • เพศชาย
 • ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการพนันและสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี
 • อัตราเงินค่าจ้างรายวัน วันละ ๓๐๐ บาท

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก

 • ได้รับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
 • เพศชาย
 • ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการพนันและสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี
 • อัตราเงินค่าจ้างรายวัน วันละ ๓๐๐ บาท

 

 • การคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

–          สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน
–          สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel ๒๐ คะแนน

ตำแหน่ง พนักงานเปล

–          สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน

ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก

–          สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๑๐๐ คะแนน

 

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๗๔๗๗ – ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 • เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
  • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

 • ค่าธรรมเนียม

ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท

 

 • การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

 

 • วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก

กำหนดสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. การกำหนดสอบ ดังนี้

–           สอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
–           สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

 • การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ เดือนหลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง และมัดจำเงินค้ำประกันสัญญาจ้างดังนี้

 

 

–        ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๑,๓๐๐ บาท
–        ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๖,๖๐๐ บาท
–        ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน ๖,๖๐๐ บาท

โดยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญาจ้างซึ่งกำหนดทำสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน

 

 

 

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

(นายปวิตร  วณิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *