ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือก นั้น

              รายการก่อสร้างอาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 หลัง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีส อินเตอร์คอน (ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,430,000 บาท (เงินเก้าล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายชาติชาย ไชยพิมล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงครัว โรงอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *