ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                1. ครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance) ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP, O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.- บาท (เงินเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *