ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงฝ้าเพดาน รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 2 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างรายการปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น 2 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

                  รายการปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น ๒ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธนอำนวยกิจ (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 90,600 บาท (เงินเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงฝ้าเพดาน รพ.สต.บ่อเจ็ดลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *