ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                    1. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดมือถือ พร้อมเครื่องวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตา โดยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นิว อาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.- บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    2. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 29,300.- บาท (เงินสองหมื่นเก้าพันสามร้อยถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    3. โคมไฟแว่นขยาย กำลังขยาย 20x จำนวน 2 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเอส เวชภัณฑ์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 14,420.- บาท (เงินหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    4. เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวลท์โปรเฟสชั่นแนล เป็นเงินทั้งสิ้น 148,500.- บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    5. โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฉลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,345,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                    6. เตียงคลอดไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เจ แอนด์ วาย เมดิซิสเท็ม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 297,000.- บาท (เงินสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *