ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างศาลา 2 หลัง

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการก่อสร้างศาลา จำนวน 2 หลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริการหน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ จังหวัดสตูล โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างรายการก่อสร้างศาลา จำนวน 2 หลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริการหน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอ ละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ก่อสร้างศาลา จำนวน 2 หลัง ตามโครงการพัฒนาระบบบริการหน่วยงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอส เมทัล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 352,800 บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก่อสร้างศาลา 2 หลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.