ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………………………………………………………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๔  อัตรา
 • ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน  ๑  อัตรา

 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือ ตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เคยเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบรับราชการ
 • ผู้สมัครมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

 • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการพนันและสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • อายุ ๒๐ – ๔๐ ปี
 • อัตราเงินค่าจ้างรายวัน วันละ ๖๐๐ บาท

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

 • ได้รับวุฒิการศึกษา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาทางช่างอิเลคทรอนิกส์
 • เพศชาย
 • ไม่สูบบุหรี่และและไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการพนันและสารเสพติดทุกชนิด
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • อายุ ๒๕ – ๔๕ ปี
 • อัตราเงินค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๘,๑๔๖ บาท
 • การคัดเลือก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

–          สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน
–          สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel ๒๐ คะแนน

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

–          สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๘๐ คะแนน
–          สอบความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel ๒๐ คะแนน

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ – ๗๔๗๗ – ๓๕๖๓ – ๘ ต่อ ๑๐๐, ๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 • เอกสาร และ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
  • สำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
  • หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
  • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • ผลการเอกซเรย์ปอด และผลการตรวจสารเสพติด จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • หลักฐานประสบการณ์การทำงาน ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง ซึ่งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 • ค่าธรรมเนียม

ผู้สมัคร ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ๕๐ บาท

 • การประกาศรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก

โรงพยาบาลละงู จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

 • วัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือก

กำหนดสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยให้ผู้ที่มีชื่อเข้าสอบคัดเลือก ไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. การกำหนดสอบ ดังนี้

·         สอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
·         สอบสัมภาษณ์ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.
 • การประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดทางขึ้นฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลละงู

อนึ่ง โรงพยาบาลละงู จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระยะการจ้าง ๓ เดือนแรก และทุก ๖ เดือนหลังจากผ่านการประเมินในรอบ ๓ เดือนแล้ว ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจ้างในแต่ละรอบครึ่งปี และโรงพยาบาลละงู กำหนดให้มีการทำสัญญาจ้าง และมัดจำเงินค้ำประกันสัญญาจ้างดังนี้

·      ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๑,๓๐๐ บาท
·      ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน ๘,๒๐๐ บาท

โดยนำเงินมาจ่ายในวันทำสัญญาจ้างซึ่งกำหนดทำสัญญาในวันแรกที่ปฏิบัติงาน

 

ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

(นายปวิตร  วณิชชานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ)

โรงพยาบาลละงู

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *