ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ 20 เตียง

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

                  รายการที่ 1. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 20 เตียง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์ เมดิแคร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 996,000.- บาท (เงินเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ 20 เตียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *