ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลละงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลละงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลละงู จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายภูวนาถ ลัดเลีย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.