ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย ศสช.กำแพง

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องภายในห้องแพทย์แผนไทย
ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ การจ้างปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องภายในห้องแพทย์แผนไทยที่ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จ้างปรับปรุงพื้นปูกระเบื้องภายในห้องแพทย์แผนไทยที่ศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธัญเทพ โต๊ะปลัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายปวิตร วณิชชานนท์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย ศสช.กำแพง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *