ประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาด วันที่ 28 เม.ย. 64

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดพัสดุ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 …………………………………. ขอให้ผู้เข้าร่วมประมูลทุกคนปฏิบัติ ดังนี้ แจ้งประวัติการเดินทาง ให้คณะกรรมการทราบ ก่อนเข้าร่วมประมูล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๗ วัน โดยอาจจะแสดงในลักษณะ Time Line / Google Maps Time Line เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 ? 09.30 น. โดยเริ่มประมูล เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค […]

รายงานการประชุมโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2

รายงานการประชุมโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สู่ชุมชน ปี 2