ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ 1.1 เครื่องผลิตออกซิเจน โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 1.2 ถังออกซิเจนขนาด 6Q พร้อมอุปกรณ์ โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 28,000 บาท (เงินสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 1.3 […]

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง และปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศแผนการบริหารงบประมาณแทนกันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศแผนการบริหารงบประมาณแทนกันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ